PIT w 2024 Online

Szybko. Bezpiecznie. Bezpłatnie.

Proste rozliczenie PIT oraz ulg podatkowych

Tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.

W sytuacji gdy rozliczenia dokonuje za Ciebie Urząd Skarbowy może nie dokonać wszystkich odliczeń i nie uwzględnić przysługujących Ci ulg, albowiem nie posiada stosownych informacji.

Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług dostępnych w ramach Serwisu  www.epity-online.pl

 

Dział I. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin jest wzorcem umownym i określa zasady i warunki techniczne oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy Usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w Dziale II oraz zasady korzystania z Serwisu www.Epity-online.pl. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu www.Epity-online.pl, co zapewnia Usługobiorcy zapoznanie się z nim przed fakultatywnym (dobrowolnym) pobraniem programu do wypełniania zeznań podatkowych i rozliczania PIT w wersji instalacyjnej, w tym Programu PITax.pl Łatwe Podatki. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalanie, zapisanie i wydrukowanie.

Warunkiem skorzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu Epity-online.pl  jest uprzednie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Usługobiorca - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zapoznaje się lub korzysta z treści lub Usług udostępnianych przez Serwis Epity-online.pl na mocy niniejszego Regulaminu i na zasadach określonych przepisami prawa.

Usługi– udostępnianie treści lub wykonanie usług, świadczonych w ramach działalności pożytku publicznego, nieodpłatnie bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość) na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawcę, oferowanych w Serwisie Epity-online.pl. Szczegółowy zakres Usług określony został w Dziale II niniejszego Regulaminu.

Serwis – serwis internetowy dotyczący działalności Usługodawcy umieszczony pod domeną www.epity-online.pl, której administratorem jest Usługodawca. Serwis jest systemem aplikacji internetowych do wypełniania zeznań podatkowych dostępnych w wersji instalacyjnej.

Materiały – usługi, produkty oraz treści zawarte w serwisie Epity-online.pl, w szczególności aplikacje do wypełniania zeznań podatkowych, w tym programu PITax.pl Łatwe Podatki, a także wszelkie informacje i treści, takie jak porady, instrukcje, procedury, a także wszelkie algorytmy, elementy, loga/ logotypy, multimedia, nagrania, nazwy, oznaczenia, schematy, symbole, utwory, wizerunki i inne treści niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, umieszczone i udostępnione przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu,

Program PITax.pl Łatwe Podatki – udostępniany przez Serwis Epity-online.pl program umożliwiający świadczenie usługi pomocy w wypełnianiu formularzy podatkowych PIT w wersji dostępnej w przeglądarce internetowej (PITax.pl Online, w celu przygotowania rocznego zeznania podatkowego). Program umożliwia wypełnianie, przeliczanie i drukowanie odpowiednich formularzy, a także złożenie zeznania w systemie e-Deklaracje. Usługobiorca może korzystać z tego programy na zasadach określonych w umowie licencyjnej zawieranej z Licencjodawcą.

Umowa licencyjna - oznacza umowę licencyjną na korzystanie z Programu PITax.pl Łatwe Podatki zawieraną w formie elektronicznej poprzez akceptację warunków Licencji przed rozpoczęciem korzystania z Programu PITax.PL Łatwe Podatki między Usługobiorcą a Licencjodawcą. Licencja na korzystanie z Programu PITax.pl Łatwe Podatki udostępniana jest Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Programu PITax.pl Łatwe Podatki, a Usługobiorca, aby rozpocząć korzystanie z Programu PITax.pl Łatwe Podatki, powinien zaakceptować treść Licencji. Licencja na korzystanie z Programu PITax.pl Łatwe Podatki jest ponadto opublikowana pod następującym adresem https://www.pitax.pl/o-firmie/dokumenty/.

Licencjodawca – Licencjodawcą Programu PITax.pl Łatwe Podatki jest Fundacja Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu (50-011), ul. Kościuszki 35A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – KRS pod numerem 0000435915.

Regulamin – niniejszy dokument, określający m.in. warunki i zasady korzystania z treści i Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną w serwisie Epity-online.pl.

Polityka prywatności – określa sposób przetwarzania danych w Serwisie, w tym plików cookies. Polityka Prywatności, (link) stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,

Polityka cookies – Polityka Cookies Serwisu Epity-online.pl dokument określający cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w tzw. plikach cookies oraz o możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Usługobiorcę niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym;

Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że:

 1. Usługobiorca zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o:
  • celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
  • możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;
 2. Usługobiorca, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę;
 3. przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dane osobowe – zgodnie z RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Możliwa do identyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie – zgodnie z RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Profilowanie – zgodnie z RODO oznacza wszystkie formy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które mogą wykorzystywać dane osobowe do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Także oznacza to m.in. przetwarzanie zagregowanych danych dla celów statystycznych. Usługodawca dokonuje profilowania tylko na bazie agregowanych danych dla grup Usługobiorców Serwisów. Nie dokonuje w żadnym wypadku profilowania konkretnego oznaczonego co do tożsamości Usługobiorcy.

Administrator – podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, tj. Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, ul. Orzeszkowej 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000318482, o nr NIP 5291768138, nr REGON 141760010.

Dział II. Rodzaje i zakres usług świadczonych w oparciu o Regulamin

 1. Korzystanie z Serwisu www.Epity-online.pl oznacza każdą czynność, która prowadzi do pobrania, zapoznania się lub skorzystania przez Usługobiorcę z Materiałów.
 2. Korzystanie z Serwisu www.Epity-online.pl może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Korzystanie z Serwisu www.Epity-online.pl oznacza akceptację warunków Regulaminu.
 4. Usługodawca świadczy usługi bezpłatnie.
 5. Usługi świadczone przez udostępnienie umożliwienia pobrania aplikacji (programu) do wypełniania zeznań podatkowych i rozliczania PIT w wersji online, w tym Programu PITax.pl Łatwe Podatki oraz pozostałych treści dostępnych na stronach Serwisu nie wymagają rejestracji (logowania się), wypełniania formularzy, ani wpisywania przez Usługobiorcę danych osobowych.
 6. Usługobiorca może korzystać z następujących usług:
 7. Udostępnianie treści – umożliwienie korzystania z programu (aplikacji online) do wypełniania zeznań podatkowych i rozliczania PIT w wersji instalacyjnej, w tym programu PITax.pl Łatwe Podatki.
 8. Przeglądanie treści - możliwość zapoznania się z zawartością Serwisu, posługiwanie się funkcjami umożliwiającymi łatwe zapoznanie się z treścią.
 9. Przez Usługę udostępniania treści Usługobiorca uzyskuje dostęp do aplikacji/ programu w wersji online stanowiącego narzędzie do sporządzenia rocznych zeznań podatkowych.
 10. W ramach Serwisu Epity-online.pl Usługodawca udostępnia Usługobiorcy program PITax.pl Łatwe Podatki.pl.
 11. Usługobiorca może korzystać z Program PITax.pl Łatwe Podatki w wersji online umożliwiającej korzystanie z Programu na własnym urządzeniu Usługobiorcy.
 12. Usługobiorca może korzystać z Programu PITax.pl Łatwe Podatki w wybranym przez siebie zestawie funkcjonalności, jak również w zależności od potrzeb dla użytku osobistego bądź komercyjnie.
 13. Poprzez link do programu dostępnego w Serwisie www.Epity-online.pl Usługobiorca uzyskuje możliwość na własnym urządzeniu samodzielnego wypełnienia deklaracji online oraz przeliczenia, rozliczenia swojego podatku, drukowania odpowiednich formularzy. korzystając z udostępnionego przez Usługodawcę programu, a także przesłanie wypełnionej deklaracji do Ministerstwa Finansów.
 14. Program umożliwia wypełnienie deklaracji za pomocą Kreatora lub Aktywnych deklaracji - wbudowany asystent krok po kroku przeprowadzi Usługobiorcę przez proces rozliczania PIT.
 15. Wypełniona deklaracja może być wysłana przez Usługobiorcę bezpośrednio z programu online do systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów lub wydrukowana.
 16. Zasady korzystania z Programu PITax.pl Łatwe Podatki zawarte są w odrębnej Umowie Licencji – na stronie Licencjodawcy https://www.pitax.pl/o-firmie/dokumenty/.
 17. Do zawarcia Umowy Licencji pomiędzy Usługobiorcą Serwisu Epity-online.pl a Licencjodawcą na korzystanie z określonego Programu PITax.pl Łatwe Podatki dochodzi w momencie zaakceptowania warunków Licencji, co następuje w trakcie korzystania z Programu PITax.pl Łatwe Podatki w wersji online.
 18. Program PITax.pl Łatwe Podatki w wersji udostępnianej w Serwisie Epity-online.pl został przygotowany na zlecenie Usługodawcy, tj. Akademii Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa. W formularzach deklaracji podatkowych Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa jest wskazywana jako beneficjent 1% podatku odpisu podatkowego. Przy czym Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.
 19. Usługodawca i Usługobiorca zobowiązują się powstrzymywać od wszelkich działań mogących utrudniać, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu.

Dział III. Warunki świadczenia usług

Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Usług, o których mowa w Dziale II pkt. 6 Regulaminu są następujące:

 1. Połączenie z siecią Internet,
 2. Przeglądarka internetowa:
  • Mozilla FireFox wersja 5.5.
  • Google Chrom wersja 60
  • Apple Safari wersja 10
  • Microsoft Internet Explorer wersja 11
  (o standardzie odpowiadającym aplikacji Internet Explorer 8 lub wyższej wersji, Firefox 3.X lub wyższy, Opera 10.x, Chrome 11.x lub wyższa, Safari 5.x),
 3. Rozdzielczość ekranu – min. 1024x800,
 4. Włączona obsługa skryptów Javascript i plików Cookies,
 5. Włączona obsługa plików pdf
 6. Do korzystania online z programu PITax.pl Łatwe Podatki rekomendowany jest system operacyjny z rodziny Windows 7 lub nowszy.
 7. Usługobiorca ma prawo skorzystać z oferowanego przez Serwis Twój-epit.pl programu w wersji online służącego do wypełnienia deklaracji oraz rozliczenia podatku, w tym Programu PITax.pl Łatwe Podatki. Do rozpoczęcia korzystania z Programu PITax.pl Łatwe Podatki niezbędne jest zawarcie Umowy Licencji.
 8. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w pkt.1, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu Epity-online.pli zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.
 9. Przy korzystaniu z Serwisu Epity-online.pl zabronione jest wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które mogą w jakikolwiek sposób zagrozić treściom, zbiorom i usługom oferowanym przez Serwis Epity-online.pl lub jego infrastrukturze technicznej albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do nich.
 10. Usługodawca informuje, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Usługobiorca może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Usługobiorcy, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Usługobiorcy wirusami.
 11. Zabronione jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu Epity-online.pl. W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do Konta Usługobiorcy lub rozwiązać umowę o świadczenie Usług objętych niniejszym Regulaminem.

DZIAŁ IV. Zawieranie i rozwiązywanie umowy

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług z Usługobiorcą niezarejestrowanym dochodzi każdorazowo w przypadku akceptacji Regulaminu, bądź faktycznego skorzystania przez Usługobiorcę z takich Usług.
 2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usług w następujących przypadkach:
 3. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
 4. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
 5. wykorzystywania przez Usługobiorcę treści lub Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Umowa o świadczenie usług nawiązana na podstawie niniejszego Regulaminu obowiązuje przez czas, w którym Usługobiorca nieprzerwanie korzysta z Serwisu, a wygasa z chwilą, w której Usługobiorca ten zaprzestaje korzystania z Serwisu.

DZIAŁ VI. Reklamacje

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Usługobiorca może zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@FundacjaFedera.pl
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres pocztowy lub adres e-mail Usługobiorcy.
 3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Jeśli w tym terminie Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, ze uznał ją za uzasadnioną.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail lub adres pocztowy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. Reklamacje bez podania danych, o których mowa w pkt. 2, nie podlegają rozpatrzeniu.
 6. Usługobiorca korzystający z programu PITax.pl Łatwe Podatki ma prawo do otrzymania pomocy technicznej od Licencjodawcy drogą elektroniczną (pomoc@pitax.pl) oraz udzielenia odpowiedzi dotyczących Programu. Licencjodawca ma prawo do odmówienia udzielenia pomocy, jeżeli Usługobiorca ingerował w strukturę danych, dane lub inne pliki Programu z wykorzystaniem nielicencjonowanych przez Licencjodawcę narzędzi.
 

DZIAŁ VII. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych oraz Polityka prywatności

 1. Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. Załącznik Nr 1 stanowi integralną część umowy.
 2. Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies reguluje Polityka cookies.
 

DZIAŁ VIII. Zasady odpowiedzialności i ochrona praw własności intelektualnej

 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (np. wybór i układ treści, loga/logotypy, nazwy, multimedia, zdjęcia, udostępniane teksty, wzory, etc.). Zawartość Serwisu Epity-online.pl podlega ochronie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystanie bez upoważnienia jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w Serwisie Epity-online.pl może stanowić naruszenie w/w przepisów.
 2. Usługodawca udziela licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie do korzystania z treści i informacji zawartych w Serwisie Epity-online.pl dla własnych potrzeb Usługobiorcy. Jeżeli Usługobiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wówczas licencja obejmuje prawo do korzystania w powyższym zakresie z Serwisu Epity-online.pl przez wszystkie osoby zatrudnione lub wykonujące zlecenia bądź inne usługi na rzecz lub dla wykonywania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
 3. Do rozpoczęcia korzystania online z Programu PITax.pl Łatwe Podatki niezbędne jest zawarcie Umowy Licencji niewyłącznej z Licencjodawcą. Zawarcie Umowy Licencji na Program PITax.pl Łatwe Podatki nie rodzi żadnych zobowiązań Usługobiorcy do jakiegokolwiek dalszego korzystania z innych programów czy usług świadczonych przez Serwis Epity-online.pl, jak również korzystania z Serwisu bądź innych serwisów należących do Usługodawcy.

DZIAŁ IX. Przepisy końcowe

 1. Treści prezentowane w Serwisie Epity-online.pl w zakresie opisanym w Regulaminie dostępne są nieodpłatnie i służą jedynie celom udostępniania wiedzy, edukacyjnym i korzystania z nich dla swoich potrzeb przez przedsiębiorców przy zastosowaniu należytej zawodowej staranności. Dokumenty dostępne w Serwisie Epity-online.pl nie stanowią oficjalnego stanowiska Usługodawcy. Żadna z informacji nie stanowi także indywidualnej porady w konkretnej sprawie. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji dotyczących kwestii zawartych w Serwisie Epity-online.pl lub związanych z treścią Regulaminu, proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Usługodawcą: biuro@FundacjaFedera.pl.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego korzystania lub dla innych stanów faktycznych wykorzystania przez Usługobiorcę informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu Epity-online.pl.
 3. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Usługobiorcą Serwisu Epity-online.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Serwis Epity-online.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne z zastrzeżeniem poniższych postanowień regulaminu.
 4. Jeżeli Usługobiorcą jest Konsument informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 6. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
 7. platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 8. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 9. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i wiążą Usługodawcę oraz Usługobiorcę.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go na stronie Serwisu Epity-online.pl od dnia – 1 lutego 2024 r.
 

Załącznik Nr 1: Polityka Prywatności

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A